ค้นหาบล็อกนี้

22 กรกฎาคม 2552

วีซ่า ประเทศเดนมาร์ก

วันนี้ ได้ Up date รายละเอียดข้อมูลใหม่และเพิ่มเติมข้อมูลของ

วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าเยี่ยมเยือน
วีซ่าออแพร์
วีซ่าสำหรับราชการ
วีซ่านักเรียน
การขอวีซ่าเพื่อไปแต่งงานที่เดนมาร์ก
การทำใบขับขี่นานาชาติ
ขั้นตอนในการขอจัดตั้งธุรกิจในประเทศเดนมาร์ก
การจัดตั้งร้านอาหาร / ภัตตาคารไทยในประเทศเดนมาร์ก

เลือกดูประเภทของวีซ่าที่แต่ละคนกำลังหาข้อมูลน่ะค่ะ


วีซ่า ท่องเที่ยว

1. Passport ตัวจริง และถ่ายสำเนา 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
4. จะต้องมีเงินโชว์หมุนเวียนอยู่ในบัญชี 250,000 บาท เป็นอย่างน้อย 6 เดือน
และการขอวีซ่าท่องเที่ยวทางสถานทูตจะระบุยอดเงินในแต่ละวันที่เราจะใช้จ่ายที่เดนมาร์ก ตกวันละ 350 kr. หรือประมาณ 2149.90 บาท ต่อวัน / เพื่อนๆก็ลองคิดคำนวณค่าใช้จ่ายดูน่ะค่ะ ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยว ในการยื่นขอวีซ่าจะต้องมีเงินไว้โชว์กับทางสถานทูตตามจำนวนวันที่ขอไปน่ะค่ะ ถ้า 30 วัน ก็เอา 350 x 30 = 64,500 บาท
5. ถ้าใครเคยเดินทางไปต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาก็ให้ถ่ายสำเนา วีซ่า 1 ใบ
6. ใบจองโรงแรม ที่พักในประเทศเดนมาร์ก
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป และกลับอย่างชัดเจน
8. หนังสือรับรองการทำงาน หรือรับรองการเป็นนักศึกษา หากยังเรียนอยู่ และหนังสือรับรองเงินเดือน
9. เงินค่าสมัครวีซ่า 3,200 บาท ค่าสมัครขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
10.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นข้างหลังให้เป็นสีขาว
11.เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็โทรนัดหมายกับทางสถานทูตเพื่อขอนัดวันไปยื่นเอกสาร

สถานทูตได้เปลียนแปลงการนัดยื่นวีซ่ามาให้กับทางบริษัท VFS Global Private Ltd. ดูแลในการประสานงานรับเอกสารต่างๆ และไม่ต้องโทรนัดจองคิวแล้วสามารถไปได้ตามวันเวลาคือ

ช่วงเช้า : จันทร์-ศุกร์ ช่วงเ้ช้า 08.00-12.00


ช่วงบ่าย : จันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 13.00-15.00

สามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าค่ะ เอกสารพร้อมทุกอย่างก็เดินทางไปติดต่อขอยื่นเอกสารได้ค่ะ ทางสถานทูตได้เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสถานทูตและความสะดวกของคนที่มายื่นเอกสารด้วยค่ะ
สถานที่น่ะค่ะ

สถานที่ยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก : ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 500 ชั้นที่ 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

Danish Visa Application CentreUnit 4, 8th FloorAmarin Tower, no. 496-502Ploenchit RoadLumpini, PathumwanBangkok 10330

เบอร์โทรศัพท์
+66 (0) 2 2520865

อีเมล์
e-mail: info.dkth@vfshelpline.com

เว็บไซต์
VFS Website: www.vfsglobal-denmark.com/thailand

วีซ่าเยี่ยมเยียน

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุเล่ม

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังให้เป็นสีน้ำเงินหรือสีขาว

3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ใบ

4. จดหมายเชิญจากญาติ ,เพื่อน หรือ แฟน ตัวจริง 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการทำงาน รับรองเงินเดือน หรือรับรองการเป็นนักศึกษาหากยังเรียนหนังสืออยู่ ให้เป็นภาษาอังกฤษ

6. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่ากรอกครบถ้วน

7. ทะเบียนสมรส (ในกรณีเยี่ยมสามีหรือภรรยาทีพำนักอยู่ในเดนมาร์ก)

8. บัญชีธนาคารเงินไม่ต่ำกว่า 40000 บาท

9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ

11. ประกันสุขภาพ (Travel Insurance)

12. เงินค่าสมัครวีซ่าเยี่ยมเยือน 3,200 บาท ( ค่าสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

13. ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับสมัครวีซ่า 1,080 บาท

แบบฟอร์มดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ มีสองส่วนนะคะ ต้องกรอกและยื่นคู่กันค่ะ

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/D4785E07-7C27-4AC6-970D-7FF3A8C7602D/0/application_schengen_visa.pdf

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/23DCE399-1343-4E88-86AE-833E106AD0CB/0/supplementary_info_schengen_visa.pdf


แบบฟอร์มจดหมายเชิญ :
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/EA3D30FE-96C0-4F79-907D-07325DF34157/0/vu2_en_invitation_visa.pdf

ในการยื่นขอวีซ่าครั้งแรกจะใช้เวลานานหน่อยค่ะอยู่ที่ 4-12 สัปดาห์


สถานทูตได้เปลียนแปลงการนัดยื่นวีซ่ามาให้กับทางบริษัท VFS Global Private Ltd. ดูแลในการประสานงานรับเอกสารต่างๆ และไม่ต้องโทรนัดจองคิวแล้วสามารถไปได้ตามวันเวลาคือ

ช่วงเช้า : จันทร์-ศุกร์ ช่วงเ้ช้า 08.00-12.00


ช่วงบ่าย : จันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 13.00-15.00


สถานที่น่ะค่ะ
Danish Visa Application CentreUnit 4, 8th FloorAmarin Tower, no. 496-502Ploenchit RoadLumpini, PathumwanBangkok 10330


เบอร์โทรศัพท์
+66 (0) 2 2520865


อีเมล์
e-mail: info.dkth@vfshelpline.com


เว็บไซต์
VFS Website: www.vfsglobal-denmark.com/thailand

วีซ่า ออแพร์

1. สัญญาจ้างจาก Host Family ถ่ายสำเนา 2 ชุด
2. หนังสือเดินทาง ถ่ายสำเนา 2 ชุด ถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกที่มีตราครุฑจนถึงหน้าสุดท้าย ( ทุกหน้า )
3. หนังสือเดินทางเล่มจริง
4. ใบรายงานผลการเรียน, รับรองการจบการศึกษา ( Transcript )เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ถ่ายสำเนา 2 ชุด
5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังให้เป็นสีน้ำเงินหรือสีขาว
6. เงินค่าสมัครวีซ่า 6,400 บาท ค่าสมัครนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 แต่ค่าสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อนๆที่กำลังสนใจจะหาข้อมูลในการไปเป็นออแพร์ประเทศเดนมาร์กสามารถเข้าไปร่วมกลุ่ม
Aupair Thai In Denmark ได้ที่

http://www.facebook.com/topic.php?topic=58&post=154&uid=107246172646581#!/group.php?gid=107246172646581

เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็โทรนัดหมายกับทางสถานทูตเพื่อขอนัดวันไปยื่นเอกสาร

สถานทูตได้เปลียนแปลงการนัดยื่นวีซ่ามาให้กับทางบริษัท VFS Global Private Ltd. ดูแลในการประสานงานรับเอกสารต่างๆ และไม่ต้องโทรนัดจองคิวแล้วสามารถไปได้ตามวันเวลาคือ

ช่วงเช้า : จันทร์-ศุกร์ ช่วงเ้ช้า 08.00-12.00


ช่วงบ่าย : จันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 13.00-15.00


สถานที่น่ะค่ะ
Danish Visa Application CentreUnit 4, 8th FloorAmarin Tower, no. 496-502Ploenchit RoadLumpini, PathumwanBangkok 10330


เบอร์โทรศัพท์
+66 (0) 2 2520865


อีเมล์
e-mail: info.dkth@vfshelpline.com


เว็บไซต์
VFS Website: www.vfsglobal-denmark.com/thailand


การขอวีซ่าเพื่อไปแต่งงานที่เดนมาร์ก

ในกรณีของวีซ่าแต่งงานโดยปกติจะใช้เอกสารเหมือนกันกับวีซ่าเยี่ยมเยือนไปก่อน เพราะถ้าใช้แบบวีซ่านักท่องเที่ยวไปคุณจะไม่สามารถขอจดทะเบียนที่เดนมาร์กได้เพราะทางสถานทูตจะไม่อนุญาต แต่ถ้าขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปสามารถที่จะขอเรื่องเพื่อจะขอจดทะเบียนได้ที่ประเทศเดนมาร์ก เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอใช้จดทะเบียนสมรส

คู่สมรสชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทาง
2. ใบรับรองความเป็นโสด ( ขอรับได้จากสถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย ในกรณีที่จะขอจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย )
3. ใบหย่า ( ถ้ามี )
4. ใบเกิด ( สูติบัตร )
5. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบ ( Council Tax ) ที่มีชื่อโชว์ว่าอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว

คู่สมรสชาวไทย

1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบเกิด ( สูติบัตร )
4. ใบโสด
5. ใบหย่า ( ถ้ามี )

การจดทะเบียนสมรสถ้าจะจดทะเบียนกันที่เดนมาร์กก็จะต้องทำการแลเอกสารเป้นภาษาอังกฤษหรือภาษาเดนิชก่อนน่ค่ะ โดยการแปลเอกสารอาจจะจ้างสำนักงานแปลเอกสารให้หรืออาจจะแปลเองก็ได้ค่ะ ลองเข้ามาดูตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องและตัวอย่างแบบฟอร์มการแปลได้ที่ http://www.mfa.go.th และ http://www.usvisa4thai.com เมื่อแปลเอกสารเสร็จแล้วก็นำเอกสารไปประทับตรารับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ http://www.consular.go.th

สถานทูตได้เปลียนแปลงการนัดยื่นวีซ่ามาให้กับทางบริษัท VFS Global Private Ltd. ดูแลในการประสานงานรับเอกสารต่างๆ และไม่ต้องโทรนัดจองคิวแล้วสามารถไปได้ตามวันเวลาคือ

ช่วงเช้า : จันทร์-ศุกร์ ช่วงเ้ช้า 08.00-12.00


ช่วงบ่าย : จันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่าย 13.00-15.00


สถานที่น่ะค่ะ
Danish Visa Application CentreUnit 4, 8th FloorAmarin Tower, no. 496-502Ploenchit RoadLumpini, PathumwanBangkok 10330


เบอร์โทรศัพท์
+66 (0) 2 2520865


อีเมล์
e-mail: info.dkth@vfshelpline.com


เว็บไซต์
VFS Website: www.vfsglobal-denmark.com/thailand

วีซ่าสำหรับราชการ

* ไม่ต้องทำ มีอายุ 90 วันสำหรับบางคนที่ต้องการขับขี่รถในต่างประเทศสามารถขอติดต่อทำใบขับขี่สากลได้ที่กรมการขนส่งทางบก โดยต้องยื่นเอกสารดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
4. ใบขับขี่ตัวจริงและถ่ายสำเนาใบขับขี่ 1 ใบ
5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
6. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้วก็ไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรืออาจจะทำหนังสือมอบอำนาจก็ได้ โดยไปยื่นเอกสารที่ กรมการขนส่งทางบกเลขที่ 1032 ถนนพลหโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-2725322 / ฝ่ายงานใบอนุญาต
โทรศัพท์ 02-2723615-6
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

อ้างอิงจาก : http://www/dlt.go.th/info_dlt/main2.htm
สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย
10 ซอยอัถกรประสิทธิ์ ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์: 02-3431100
โทรสาร: 02-2131752
อีเมล์ : bkkamb@um.dk

Website : http://www.ambbangkok.um.dk

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน
Royal Thai Embassy
Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup,
Copenhagen Denmark
Tel : +45 39625010
Fax : +45 39960680
Email : info@thaiembassy.dk
Homepage : http://www.thaiembassy.dk/


ขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ

การเปิดสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ (Branch Office)

ผู้ที่ประสงค์จะเปิดสำนักงานตัวแทนในเดนมาร์กจะต้องแจ้งต่อ Commerce and Companies Agency จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องมีการยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีและงบดุลซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อเสียภาษีตามกฎหมายของเดนมาร์กด้วย

การจัดตั้งร้านอาหาร / ภัตตาคารไทยในประเทศเดนมาร์ก
กฎระเบียบการจัดตั้งบริษัท / ร้านอาหาร

ผู้ประสงค์จะประกอบการร้านอาหารไทยจะต้องยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีที่เรียกว่า "Told & Skat" ซึ่งหมายถึง Tax & Customs และเมื่อยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว จะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่เรียกว่า SE Number หรือ Personal Number ซึ่งหมายเลข SE นี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระภาษีตามกฎหมาย

การจดทะเบียน

ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจจะต้องยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ Told & Skat โดยจ่ายค่าธรรมเนียมในการนี้จำนวน 2,400 เดนิชโครน และใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จะได้รับ SE Number ซึ่งเป็นเลขประจำตัวที่แสดงการได้รับอนุญาตและเป็นเลขประจำตัวที่จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ประจำปีด้วย จึงจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้

หากมีลูกจ้างจะต้องแจ้งจดทะเบียนในการจ่ายภาษีเงินได้ (เงินเดือน) หรือ Wage Tax ด้วย และหากลูกจ้างอยู่ภายใต้สหภาพแรงงาน (Union) ก็จะต้องมีเอกสารรับรองการจ่ายภาษีเงินได้นี้ไปให้หน่วยงาน ATP ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ด้วย โดยหลังจากที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วภายใน 14 วัน จะต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนดังกล่าวพร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการดำเนินธุรกิจนี้ไปยังหน่วยงาน Told & Skat ในพื้นที่ที่จะประกอบธุรกิจนั้น

นอกจากนี้ จะต้องมีเอกสารประกอบคำขอยื่นจัดตั้งธุรกิจ และผู้เสียภาษีด้วย คือ จะต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจที่จะเปิดดำเนินการ เช่น ประวัติของผู้ประกอบการ สถานที่ตั้ง ขนาดของภัตตาคาร / ร้านอาหารสามารถจุได้กี่คน ประมาณการรายได้ในปีหน้า วิธีการบริหารกิจการ และวิธีการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนสิ่งที่กิจการมุ่งหวังที่จะดำเนินการ

ภาษีที่ต้องจ่าย

•ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) สินค้าและบริการจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 ของราคาสินค้าและบริการ กรณีของการค้าในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) บริษัทจดทะเบียนในประเทศของกลุ่ม EU จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย VAT สำหรับการค้าระหว่างกัน โดยประเทศผู้ซื้อจะเป็นผู้จ่าย VAT

•ภาษีสำหรับสิ่งแวดล้อม (Point & Environment Tax) เป็นภาษีทางอ้อมเช่นเดียวกับ VAT ภาษีสรรพสามิต (Point Tax) เป็นภาษีที่ต้องเก็บเป็นการเฉพาะกับบางสินค้าและบริการเท่านั้น เช่น ไวน์ แอลกอฮอล์ กาแฟ และบุหรี่ เป็นต้น

•ภาษีธุรกิจ (Business Tax) การเริ่มดำเนินธุรกิจจะต้องประมาณการรายรับ - รายจ่าย และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อคำนวณภาษี แม้ว่าธุรกิจจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ตามจะต้องแจ้ง / จดทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีในฐานะลูกจ้างด้วย หรือที่เรียกว่า B - Tax และในกรณีที่มีผู้ร่วมหุ้นหรือทุนจากต่างประเทศ เมื่อมีกำไรและส่งออกไปยังต่างประเทศจะสามารถแจ้งว่าเป็น Loyalty เพื่อนำไปหักลดหย่อนก่อนที่จะจ่ายภาษีเงินได้ ทั้งนี้ สามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่ส่งออกไปนอกประเทศ EU เท่านั้น
การขออนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหาร

คุณสมบัติที่กำหนดไว้ มิได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติเดนมาร์กเท่านั้น กรณีเป็นคนสัญชาติอื่นก็สามารถดำเนินธุรกิจร้านอาหารได้ ถ้ามีเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

•เป็นบุคคลที่สามารถทำนิติกรรมได้ (อายุเกินกว่า 18 ปี)
•มีถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์ก (ยกเว้นประเทศที่มีข้อตกลง เช่น EU เป็นต้น)
•ไม่อยู่ในฐานะล้มละลาย
•ต้องมีใบอนุญาตประกอบการค้า (NØringsbrev) ก่อน

ขั้นตอนการติดต่อ

อันดับแรกจะต้องติดต่อกับ Horesta (The Hotel Restaurant and Tourism Industry in Denmark) เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดก่อนว่าในกิจการร้านอาหารที่จะดำเนินการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตอะไรบ้าง
นอกจากนี้ ในกรณีที่เปิดร้านอาหารซึ่งมีบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เรียกว่า Bevilling ก่อน โดยจะต้องยื่นขออนุญาตที่สถานีตำรวจ และจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งจะต้องมีเอกสารอนุญาตให้เปิดร้านอาหารหรือภัตตาคารแนบไปด้วย โดยแบบฟอร์มดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Kommune หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และใบอนุญาตนี้จะมีระยะเวลาจำกัด
เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ

•ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตต่างๆ เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้ ห้ามเปิดดำเนินการก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบการค้า (NØringsbrev)
•จะต้องมีสถานที่ตั้งถาวร ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสถานที่ตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของร้านอาหาร จะต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่แจ้งไว้ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น
•จะอนุญาตให้จำหน่ายอาหารที่ปรุงแต่งจากร้านในลักษณะสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้เท่านั้น
•ในการดำเนินกิจการ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจะต้อง เป็นผู้กำกับ ควบคุม และดูแลกิจการโดยตรง ห้ามไม่ให้ผู้อื่นที่มิได้รับอนุญาตมาดำเนินการ
•ในกรณีของการขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กด้วย
•การจ้างลูกจ้างในร้านอาหารหรือภัตตาคารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น พนักงานเสริฟในร้าน ลูกจ้างจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี


การลงทุนเปิดร้านอาหารไทย จำนวนเงิน ( เดนิชโครน )
เงินลงทุนโดยประมาณของร้านอาหารไทยประเภทต่างๆ
ภัตตาคารระดับดี 5,000,000 เดนิชโครน
ภัตตาคารระดับปานกลาง 2,000,000 เดนิชโครน
ร้านอาหารจานด่วน (Fast food) 1,000,000 เดนิชโครน
ร้านอาหารแบบ Takeaway 700,000 เดนิชโครน

ข้อมูลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงาน

การขอเข้าประเทศเพื่อทำงาน

ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์ที่จะนำพ่อครัว / แม่ครัว / ผู้ปรุงอาหาร (Cook) มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากเดนมาร์กแล้วจะต้องขออนุญาตจาก Told & Skat โดยผู้ขออนุญาตจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์ก ส่วนผู้ที่จะขอเข้ามาทำงานในเดนมาร์กจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปรุงอาหารชนิดและประเภทที่ไม่สามารถหาบุคคลอื่นในเดนมาร์กมาทำได้ และควรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการประกอบอาหารเพื่อแสดงต่อ Told & Skat ด้วย ซึ่งผู้ปรุงอาหารในร้านอาหารหรือภัตตาคารจะไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเต็มที่เช่นเดียวกับเจ้าของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจและใช้เวลาในการดำเนินการนับตั้งแต่ยื่นเรื่องต่อสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กในประเทศของตนจนกระทั่งได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 - 6 เดือน จึงจะทราบผล
คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงาน
ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กเพื่อทำงานจะต้องมีนายจ้างรับรอง และจะต้องเป็นการจ้างงานเฉพาะทางที่ไม่สามารถจ้างแรงงานในประเทศได้ รวมถึงการจ้างพ่อครัวและแม่ครัวคนไทยด้วย
ค่าแรงงาน เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานสูง แต่ไม่มีการกำหนดตายตัวด้วยกฎหมาย ชั่วโมงการทำงานปกติ คือ 37 ชั่วโมง / 1 สัปดาห์ และระยะเวลาการทำงาน คือ 5 วัน / 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลาระหว่าง 06.00 - 18.00 น. ระยะเวลาพักเที่ยง 30 นาที – 1 ชั่วโมง การคำนวณค่าล่วงเวลาจะคำนวณในอัตราส่วนค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น / ชั่วโมง ซึ่งอัตราเพิ่มของค่าจ้างจะแตกต่างกันไปตามเวลาที่ทำล่วงเวลานั้นๆ ค่าครองชีพ เช่น ค่าอาหาร และค่าที่พักโดยเฉลี่ย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

•ที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยเอกชน ซึ่งเข้าพักได้ง่ายโดยสามารถหาที่พักได้จากนายหน้าจัดหาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เช่น Gisselfeld Estate , Halsted Abbey , Tranekær Estate , Sanderumgaard , Vemmetofte Abbey , Hagenskov Estate and Bregentved Estate เป็นต้น
•ที่อยู่อาศัยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักโดยเฉพาะในส่วนของชาวต่างชาติ และอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยนาน
•อัตราค่าที่พักขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ตั้ง เช่น อัตราค่าเช่าแฟลต (รวมสาธารณูปโภค) เฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 เดนิชโครน / เดือน และสำหรับที่พักที่มี 1-2 ห้องนอนจะมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ประมาณ 15,000 เดนิชโครน / เดือน ส่วนค่าเช่าบ้านเฉลี่ยประมาณ 25,000 เดนิชโครน / เดือน
สิ่งที่ควร และไม่ควรปฏิบัติ

การทำงานค่อนข้างจะเปิดกว้างในการเสนอความคิดเห็นระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ลักษณะการทำงานของชาวเดนมาร์กที่สำคัญ คือ ความกระตือรือร้นและทำงานร่วมกันกันเป็นทีม ส่วนมากงานในแขนงต่างๆ นั้นจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน และโดยปกติส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในช่วงกลางวันหรือวันศุกร์ในการพูดคุยและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน คุณสมบัติของพ่อครัว - แม่ครัว
ควรจะมีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการประกอบอาหารจากหน่วยงานโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศตน ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเดนิช เพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย
สวัสดิการที่ลูกจ้างจะได้รับ และเงินประกันสังคมเมื่อได้รับอุบัติเหตุ
ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีการจ่ายค่าชดเชยค่อนข้างสูง โดยจะเป็นการเก็บสะสมจากนายจ้าง 2 ใน 3 และลูกจ้างอีก 1 ใน 3 และสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 - 67 ปีที่ต้องการรับเงินบำเหน็จก่อนถึงกำหนดจะได้รับเพียงร้อยละ 50 ของเงินชดเชยที่จะได้รับในกรณีของการทุพพลภาพ

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีระดับการประกันสังคมสูง โดยเฉพาะในกรณีของการลาป่วยลูกจ้างจะยังคงได้รับอัตราค่าแรงตามปกติ และกรณีที่ป่วยเกิน 2 สัปดาห์จะต้องนำใบรับรองแพทย์ไปให้นายจ้าง

การขอวีซ่า
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อขอวีซ่า

•แบบฟอร์มการขอวีซ่า (Application Form and Supplementary Form)
•รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ซึ่งจะต้องเป็นรูปถ่ายที่เห็นบริเวณใบหน้ามากกว่าร้อยละ 70 - 80 และไม่ใช้พื้นหลังสีดำ
•พาสปอร์ต ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
•แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด
•หนังสือเชิญ (Invitation letter) จากประเทศเดนมาร์ก
•ใบรับรองการทำงานจากนายจ้างชาวเดนมาร์ก
•ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา (ในบางกรณี)
•ค่าธรรมเนียม

ประเภท ค่าใช้จ่าย DKK บาท

พาสปอร์ต
102 §2 อายุต่ำกว่า 18 ปี 175 1,100
103 §2 อายุมากกว่า 65 ปี 500 3,100
101 §2 อายุระหว่าง 18 - 65 ปี 900 5,600

วีซ่า
112 §3 วีซ่า A : ผ่านท่าอากาศยาน 450 2,800
113 §3 วีซ่า B : ผ่านประเทศ ( 1 , 2 , หรือหลายครั้ง ) 450 2,800
114 §3 วีซ่า C : พำนักอาศัยในระยะสั้น ( ระยะเวลาสูงสุด 90 วัน ) 450 2,800
117 §3 วีซ่า C4 : เข้า - ออกหลายครั้ง ( ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี ) 450 2,800
118 §3 วีซ่า D : พำนักยาวสำหรับผู้เปลี่ยนสัญชาติ 450 2,800
119 §3 วีซ่า D : เข้าประเทศในระยะเวลาจำกัด ( ประเภท B และ C ) 450 2,800

ใบอนุญาตทำงาน
124 §3 ใบอนุญาตทำงาน 730 4,500
125 §3 ค่าใช้จ่ายระดับสูงสุด 1,460 9,100
126 §3 การดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาต 100 650


อ้างอิงจาก : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 22 มกราคม 2552ข้อมูลท่องเที่ยวเดนมาร์ก

เดนมาร์ก Denmark

ประวัติศาสตร์
เดนมาร์กมีกษัตริย์ปกครองประเทศ จากยุคของชนชาติไวกิ้งจนถึงทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระราชินีนาถมาร์เกณดเต้ที่ 2เดนมาร์กนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบอบการปรกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กเริ่มตั้งแต่ที่ชนชาติเดนส์(Denes) อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากสวีเดน ในปลายศตวรรษที่ 9 หัวหน้านักรบไวกิ้งชื่อว่า Hadregon รบจนได้ชัยชนะเหนือคาบสมุทรจัตแลนด์ จากนั้นราชวงศ์ของเดนมาร์กได้เริ่มต้นขึ้นในต้นศตวรรษที่ 10 โดย บุตรชายของ Hadregon ขึ้นครองราชย์มีนามว่า กอร์ม เดน กามเมิลด์
ในยุคต่อมา คือยุคของบุตรชายของ กอร์ม เดน กามเมิลด์ ซึ่งมีชือว่า ฮาราลด์ โบละ เทนท์ รบได้ชัยชนะขยายเขตแดนจนครอบคลุมพื้นที่เดนมาร์กในปัจจุบัน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประทศในแถบทะเลบอติก ตลอดจนอังกฤษ และในยุคนี้เองที่เดนมาร์กเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริศต์ ฯลฯ
ปัจจุบัน เดนมาร์กอยู่ภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีระบอบกษัตริย์เป็นประมุข นายกรัฐมนตรีเป็นผุ้บริหารประเทศผ่านรัฐสภาที่มาจาการเลื่อกตั้ง เดนมาร์กนับได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบประกันสังคมที่ดีเยี่ยมให้กับประชากร ซึ่งเสียภาในอัตรสูง แต่ได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างเต็มที่ตั้งแค่เกินจนตาย หรือที่เรียกว่า Cradle-to-grave securities

ภูมิศาสตร์
ราชอาณาจักเดนมาร์ก ตั้งอยู่ในเขตยุโรปเหนือระหว่างทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทางด้านเหนือเป็นคาบสมุราสแกนดิเนเวีย ทางด้านใต้มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมันนี พื้นที่ส่วนใหญ่ของเดนมาร์กตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์(Jutland)พื้นที่ส่วนใหญ่ของเดนมาร์กเป็นพื้นที่ราบ ส่วนที่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเล มีความสูงเพียงราว 170 เมตรเท่านั้น

ภูมิอากาศ
ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว -5 ถึง 5 องศาเซลเซียล
มีนาคม-มิถุนายน ฤดูใบไม้ผลิ 10 ถึง 15 องศาเซลเซียล
กรกฎาคม-สิงหาคม ฤดูร้อน 20 ถึง 25 องศาเซลเซียล
กันยายน-พฤศจิกายน ฤดูใบไม้ร่วง 10 ถึง 15 องศาเซลเซียล
ฤดูหนาว บางส่วนของประเทศจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดปกคลุมไปด้วยหิมะ ทำให้ภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบและมีเนินเขาต่ำดูสวยงามยิ่ง และเพราะมีช่วงฤดูหนาวที่ยาวนาน ทำให้เดนมาร์กมีวัฒนธรรมประเพณีมากมานหลายอย่างเกี่ยวกับฤดูหนา และแน่นอนว่าเป็นที่ตื่นตาตื่ใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
ฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงที่ธรรมชาติของเดนมาร์กงดงามที่สุดอีช่วงหนึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความเขียวชอุ่มและดอกไม้ใบหญ้าที่เพิ่มกลับมาแทนที่ ช่วงเวลานี้ที่อากาศสดชื่นเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินทางไกล
ฤดูร้อน เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุด พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ เปิดบริการล่วงเวลา และการแสดงกลางแจ้งจะถูกจัดแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย ช่วงเวลากลางวันจะยาวมาก พระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ก่อนตีห้าและไม่ตกจนกว่าจะล่วงเลยเวลา 3 ทุ่มไปแล้ว
ฤดูใบไม้ร่วง อากาศจะค่อยๆ เย็นลง แต่ไม่เย็นมากนัก ใบไม้จะเริ่มผลัดใบและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองก่อนจะร่วงหล่น ทำให้เกิดภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยแปลกตายิ่ง

ศาสนา
ประมาณ 90 เปอร์เซนต์ของประชากรนับถือคริสต์นิกายลูเธอรันองค์กรศาสนาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล ในรูปของการสนับสนุนทางศาสนาภายใต้นามโบสถ์ของชาติเดนมาร์ก

ภาษา
ภาษาหลักที่ใช้ในประเทศเดนร์ก เราเรียกว่า ภาษาแตนิช แต่คนแดนิชส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งใช้ภาษาเยอรมันในแถบชายแดนที่ติดกับเยอรมนีด้วย

เงินตราและธนาคาร
เงินแดนิชมีหน่วยเป็นโครน หรือ DKK 1 โครนมี 100 เอือร์ ธนบัตรแดนิชมี 10 โครน สีเขียว,100โครน สีขาวม่วง และ 50 โครนสีน้ำเงิน
เหรียญแดนิน มี 10 โครน สีทอง, 5 โครน เหรียญเงินใหญ่ 2 โครน และ 1 โครน และเหรียญเงิน 50 และ 20 เอือร์
ธนาคารในเดนมาร์กเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 - 1600 น. วันพฤหัส 09.30-18.00

เวลา
เวลาเดนมาร์กช้ากว่าประเทศไทย 5 ถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับฤดูกาลก่อนเข้าหน้าร้อน ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จะมีการเปลี่ยน เวลาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วมง ทำให้เวลาเดนมาร์กช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง และหน้าหนาว ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จะมีการเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง ทำให้เวลาเดนมาร์กช้ากว่าเมืองไทย 6 ชั่วโมง

ไฟฟ้า
220 โวลต์ และ 50 เฮิร์ตซ์ และปลั๊กชนิดขากลมเล็ก 2 ขา ซึ่ง เรียกว่า ยูโรปลั๊ก

น้ำประปา
สะอาดได้มาตรฐาน ดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่นำที่พบตามแหล่งธรรมชาตินั้นไม่แนะนำให้ดื่อม ควรนำไปต้มเสียก่อนจึงนำมาบริโภค

ควรไม่ควรในเดนมาร์ก
1. คนแดนิชเป็นคนตนงต่อเวลาอย่าไปช้ากว่าเวลานัดหมายเป็นอันขาด
2. คนแดนิชชอบพูดตรง ๆ ไม่อ้อมค้อม แต่จะไม่วิพากษ์เรื่องที่เป็นส่วนตัวหากไม่สนิทสนมกันมานาน
3. คนแดนิชจะภูมิใจมากหากได้รับคำชื่ชนจากแขกผู้มาเยือน ว่าแต่งบ้านได้สวยงามน่าอยู่มาก
4. หากได้รับเชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านชาวแดนิช หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่ควรรีบกลับเพราะเป็นการไม่สุภาพยิ่ง
5. หากเดินทางไปด้วยเรื่องธุรกิจ ควรเตรียมสูทดำ หรือชุดค๊อกเทลไปด้วยสำหรับงานเลี้ยงในตอนกลางคืน
6. แขกรับเชิญจะไม่ดื่มจนกว่าเจ้าภาพจะลุกขึ้นพูดและชวนดื่มอวยพรให้กับผู้ร่วมงาน

สถานที่น่าสนใจ
Central Station หรือหัวลำโพง นับเป็นศูนย์กลางของโคเปเฮเกน รถไฟทุกสายที่เดินทางไปทั่วเดนมาร์กและยุโรปขึ้นต้นที่นี่
ด้านตะวันตกของหัวลำโพงจะเป็นย่านโรงแรมมีชื่อ ส่วนด้านตะวันออกจะถูกขนาบด้วย สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 มีรูปปั้นของเขาแย่ตรงประตูทางเข้าด้านในสวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก จะเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะช่วงหน้าร้อนและวันเสาร์เปิดถึงตีสองของวันรุ่งขึ้น การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีทีคนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทิโวลีจะเปิดอีกครั้งช่วง 1 อาทิตย์ก่อนคริสต์มาส เพื่อเปิดเป็น Christmas Market ให้คนได้มาจับจ่ายซื้อของขวัญ

ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ Townhall Sguare จตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น
ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้งศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วย และรูปปั้นของฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง

จากจตุรัสกลางเมืองนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของโคเปนเฮเกน และนับเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่า สตร้อยท์ ตามภาษาแดนิช ซึ่งเชื่อมต่อกับจตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่จตรงกลาง และไปจบที่นูฮาวน์ ซึ่งเป็นครองที่เชื่อมต่อกับท่าเรือเก่าแก่อายุ 300 ปีที่สวยงามยิ่งของโคเปนเฮเกน

Nyhavn ไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นแหล่งค้าขายเท่านั้น ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ยังเคยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 20 67 และ 18 ตามลำดับ แต่ปัจจุบันนูฮาวน์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม และทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ยิ่งทำให้ย่านนูฮาวน์เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้ เลยจากท่าเรือนี้ไปเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กตั้งอยู่ริมฝั่งริมทะเล นั่นคือ เงือกน้อย (The Little Mermaid) เป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังและถูกถ่ายรูปมากที่สุดของเดนมาร์กก็ว่าได้ เป็นรูปปั้นจำลองเรื่องรีวเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน เรื่องเงือกน้อย

สำหรับปราสาทราชวังที่มีชื่อหลายแห่งของโคเปนเฮเกนที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมีดังนี้

พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace)เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ค.ศ. 1794 เป็นตกแบบร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องหับต่าง ๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947 เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 11.00-16.00 น.

Rosenborg Castle เป็นปราสาทสมัยศตวรรษที่ 17 แบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในแล้ว ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย

Christiansborg Palace คือที่ตั้งของรัฐสภาเดนมาร์ก เปิดให้เข้าชม ห้อง Royal Reception Chambers
ขอปิดท้ายด้วยปราสาทเล็กน่ารักตั้งอยู่บนเนินสูงของสวนสาธารณะในเขตเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ที่ขณะนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยของเดนมาร์ก นั่นคือ Frederiksberg Castle

Kongens Have ตั้งอยู่ด้านหลังของปราสาทโรเซนบอร์ก เป็นจุดปิกนิกที่เป็นที่นิยม และมีกรละเล่นหุ่นกลางแจ้งให้ชมในหน้าร้อนอีกด้วย

Botanical Gardens ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทโรเซนยอร์กเช่นกันจุดเด่นของสวนนี้คือ กรีนเฮ้าส์กระจกขนาดใหญ่ บรรจุพันธ์ไม้นานาชนิดจากทั่วโลก รวมทั้งไม้เมืองร้อนจากประเทศไทยด้วย

ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจใจโคเปนเฮเกนนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน ส่วนที่สำคัญๆ เช่น

National Museum (Nationnalmuseet) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้รับยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ยอดเยี่ยมของยุโรปประจำปี ค.ศ. 1994 มีเรื่องรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กตั้งแต่ยุคหินจนปัจจุบัน สำหรับผู้หลงใหลในศิลปะ ขอแนะนำให้เยี่ยมชม Statens Museum for Kunst นับได้ว่าเป็นหอศิลปะแห่งชาติของเดนมาร์ก และสำหรับผู้ที่ชอบความแปลกใหม่ ยังคอลเล็กชันแปลก ๆ เช่นพิพิธภัณฑ์เก็บเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า และเสื้อเกราะโบราณที่ Tojhusmuseet หรือเที่ยวชมรถเทียมม้าโบราณได้ที่ Museum of Royal Coaches

Ny Carlsberg Glyptotek เป็นพิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน สมควรจะกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่ง อยู่บนถนนฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สันบูโลวาร์ด เต็มเปี่ยมไปด้วยชิ้นงานศิลปะภาพปั้นของกรีก อียิปต์ โรมัน รวมทั้ง ศิลปะไม่ควรพลาด

Louis Tussaud's Wax Museum หรือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาตามทุสโซด์ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกทิโวลี ที่สนุกสนาน และน่าสนใจไม่แพ้ของจริงที่ลอนดอน ช่วงฤดูร้อน (เมษายน-กันยายน)

หอคอยกลม พระเจ้าคริสเตียนที่ 4 โปรด ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอดูดาวและห้องสมุด ภายในมีทางเดินทาเวียนขึ้นไป ซึ่งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชของรัสเซียเคยทรงม้าขึ้นไปยังชั้นบนสูงสุด้วยทางเวียนนี้ด้วย เป็นจุดชมวิวเมืองโคเปนเฮเกนที่น่าสนใจอีกแห่งหนี่ง

สวนสัตว์โคเปนเฮเกน เป็นสวนสัตว์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของยุโรป อยู่ติดกับปราสาทเฟรดเดอร์ริกส์เบิร์ก ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของยุโรป อยู่ติกกับปราสามเฟรดเดอริกส์เบิร์ก ที่น่าสนใจสำหรับคนไทยก็คือ มีช้างไทย 2 เชือกซึ่งเคยเป็นเครื่องราชบรรณาการจากเมืองไทยแด่กษัตริย์เดนมาร์ก

และเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อว่าเป็นเมืองแห่งหอคอยยอดโดมดังนั้นหากชอบชมวิวจากมุมสูง การขึ้นไปชมวิวบนยอดโดมเป็นเรื่องที่ไม่น่าพลาด ยอดโดมที่มีชื่อที่สุดคือ ยอดที่มีบันไดเวียน 150 ขั้นพันอยู่ด้านนอกของ Vor Frelsens Kirke (Church of Our Saviour) ที่เคยถูกอ้างถึงในนิยายวิทยาศาสตร์ของจูลส์ เวิร์นส์ ในวันอากาศดี นอกจากจะเห็นวิวได้รอบเมืองโคเปนเฮเกนแล้ว ยังมองไปได้ไกลถึงชายฝั่งสวีเดนทีเดียว

ข้อมูลอ้างอิงมาจาก : http://www.choktaweetour.com/index_info.php?ID=40